మానవజాతికి దేవుని సందేశం

  1.క్రీస్తు భూలోకమునకు రాకముందు కాలము

  2.క్రీస్తు శరీరముతో భూలోకములో ఉన్న కాలము

  3. క్రీస్తు పరలోకమునకు వెళ్ళిన తర్వాత కాలము

  4.నిర్ణయించుకొనెడి సమయము

  5. దేవుని కుటుంబములో నీ స్థానమును పొందుట,

  6. ది చర్చ్ క్రీస్తు బిల్ట్