ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

1. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲು ಸಮಯ

2. ಚ್ರಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಅರ್ತ್

3. ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂತರದ ಸಮಯ